Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận

Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận

Thống kê đầu loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/07/2024 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần
12/07/2024 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần
05/07/2024 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
28/06/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
21/06/2024 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
14/06/2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần
07/06/2024 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
31/05/2024 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần
24/05/2024 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
17/05/2024 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 21 lần 23 lần 16 lần 18 lần 19 lần 10 lần 17 lần 16 lần 19 lần 21 lần

Thống kê theo Đuôi loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/07/2024 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần
12/07/2024 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
05/07/2024 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
28/06/2024 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
21/06/2024 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
14/06/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
07/06/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần
31/05/2024 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần
24/05/2024 1 lần 4 lần 8 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần
17/05/2024 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần
Tổng lần về 17 lần 15 lần 18 lần 17 lần 23 lần 25 lần 15 lần 21 lần 15 lần 14 lần

Thống kê theo Tổng loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
19/07/2024 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần
12/07/2024 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần
05/07/2024 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
28/06/2024 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần
21/06/2024 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 4 lần 4 lần
14/06/2024 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 3 lần 1 lần
07/06/2024 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần
31/05/2024 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 0 lần
24/05/2024 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần
17/05/2024 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần
Tổng lần về 13 lần 23 lần 16 lần 20 lần 21 lần 10 lần 7 lần 23 lần 23 lần 24 lần