Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận

Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận

Thống kê đầu loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12/04/2024 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 0 lần 0 lần 0 lần
05/04/2024 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
29/03/2024 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần
22/03/2024 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
15/03/2024 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần
08/03/2024 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 5 lần 2 lần
01/03/2024 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần
23/02/2024 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần
16/02/2024 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần
09/02/2024 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần
Tổng lần về 10 lần 25 lần 21 lần 14 lần 15 lần 23 lần 18 lần 15 lần 25 lần 14 lần

Thống kê theo Đuôi loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12/04/2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần
05/04/2024 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần
29/03/2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
22/03/2024 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
15/03/2024 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần
08/03/2024 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
01/03/2024 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần
23/02/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
16/02/2024 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
09/02/2024 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần
Tổng lần về 17 lần 17 lần 19 lần 9 lần 23 lần 16 lần 24 lần 14 lần 18 lần 23 lần

Thống kê theo Tổng loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
12/04/2024 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần
05/04/2024 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần
29/03/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
22/03/2024 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 6 lần 3 lần
15/03/2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 6 lần
08/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
01/03/2024 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần
23/02/2024 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
16/02/2024 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần
09/02/2024 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
Tổng lần về 14 lần 20 lần 18 lần 14 lần 21 lần 14 lần 16 lần 23 lần 19 lần 21 lần