Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận

Thống kê đầu đuôi loto Ninh Thuận

Thống kê đầu loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/11/2023 0 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 3 lần
17/11/2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
10/11/2023 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần
03/11/2023 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
27/10/2023 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần
20/10/2023 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần
13/10/2023 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
06/10/2023 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần
29/09/2023 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
22/09/2023 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần
Tổng lần về 16 lần 20 lần 20 lần 14 lần 15 lần 16 lần 22 lần 16 lần 19 lần 22 lần

Thống kê theo Đuôi loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/11/2023 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần
17/11/2023 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần 6 lần 6 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
10/11/2023 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần
03/11/2023 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần
27/10/2023 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần
20/10/2023 1 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
13/10/2023 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần
06/10/2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
29/09/2023 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 5 lần 2 lần
22/09/2023 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
Tổng lần về 15 lần 14 lần 13 lần 15 lần 23 lần 24 lần 19 lần 16 lần 23 lần 18 lần

Thống kê theo Tổng loto Ninh Thuận trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
24/11/2023 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần
17/11/2023 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
10/11/2023 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần
03/11/2023 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
27/10/2023 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
20/10/2023 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
13/10/2023 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
06/10/2023 1 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
29/09/2023 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần
22/09/2023 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần
Tổng lần về 18 lần 25 lần 14 lần 21 lần 8 lần 18 lần 18 lần 17 lần 19 lần 22 lần