Thống kê đầu đuôi loto Phú Yên

Thống kê đầu đuôi loto Phú Yên

Thống kê đầu loto Phú Yên trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/07/2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 5 lần
08/07/2024 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 4 lần 1 lần
01/07/2024 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần
24/06/2024 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần
17/06/2024 3 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần
10/06/2024 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 6 lần 1 lần 2 lần
03/06/2024 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần
27/05/2024 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần
20/05/2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần
13/05/2024 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần
Tổng lần về 22 lần 14 lần 11 lần 16 lần 21 lần 21 lần 17 lần 20 lần 18 lần 20 lần

Thống kê theo Đuôi loto Phú Yên trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/07/2024 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
08/07/2024 0 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần
01/07/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
24/06/2024 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần
17/06/2024 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
10/06/2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần
03/06/2024 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
27/05/2024 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
20/05/2024 0 lần 2 lần 0 lần 0 lần 5 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần
13/05/2024 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
Tổng lần về 16 lần 14 lần 15 lần 12 lần 19 lần 17 lần 18 lần 18 lần 24 lần 27 lần

Thống kê theo Tổng loto Phú Yên trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/07/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần
08/07/2024 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần
01/07/2024 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
24/06/2024 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần 1 lần
17/06/2024 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần
10/06/2024 0 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
03/06/2024 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần
27/05/2024 0 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần 1 lần 2 lần
20/05/2024 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần
13/05/2024 2 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
Tổng lần về 13 lần 14 lần 26 lần 17 lần 18 lần 15 lần 20 lần 14 lần 20 lần 23 lần