Thống kê đầu đuôi loto Phú Yên

Thống kê đầu đuôi loto Phú Yên

Thống kê đầu loto Phú Yên trong vòng 10 ngày trước 03/03/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/02/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần
19/02/2024 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 5 lần 0 lần 2 lần 2 lần
12/02/2024 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần
05/02/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
29/01/2024 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
22/01/2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần
15/01/2024 2 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
08/01/2024 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần
01/01/2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 6 lần
25/12/2023 0 lần 0 lần 2 lần 6 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần
Tổng lần về 11 lần 20 lần 16 lần 24 lần 12 lần 15 lần 19 lần 17 lần 25 lần 21 lần

Thống kê theo Đuôi loto Phú Yên trong vòng 10 ngày trước 03/03/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/02/2024 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần
19/02/2024 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần
12/02/2024 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần
05/02/2024 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần
29/01/2024 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 0 lần
22/01/2024 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 6 lần 3 lần
15/01/2024 5 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần
08/01/2024 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
01/01/2024 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 4 lần 3 lần
25/12/2023 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần
Tổng lần về 18 lần 12 lần 24 lần 21 lần 12 lần 19 lần 20 lần 17 lần 21 lần 16 lần

Thống kê theo Tổng loto Phú Yên trong vòng 10 ngày trước 03/03/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
26/02/2024 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
19/02/2024 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần
12/02/2024 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
05/02/2024 0 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
29/01/2024 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần
22/01/2024 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần
15/01/2024 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần
08/01/2024 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 2 lần 0 lần 5 lần
01/01/2024 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần
25/12/2023 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 18 lần 11 lần 16 lần 24 lần 14 lần 22 lần 16 lần 22 lần 18 lần 19 lần