Thống kê đầu đuôi loto Quảng Bình

Thống kê đầu đuôi loto Quảng Bình

Thống kê đầu loto Quảng Bình trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/05/2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
16/05/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
09/05/2024 5 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần
02/05/2024 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần
25/04/2024 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
18/04/2024 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần
11/04/2024 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
04/04/2024 0 lần 0 lần 6 lần 1 lần 1 lần 3 lần 6 lần 0 lần 1 lần 0 lần
28/03/2024 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
21/03/2024 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 17 lần 21 lần 22 lần 15 lần 21 lần 22 lần 25 lần 9 lần 14 lần 14 lần

Thống kê theo Đuôi loto Quảng Bình trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/05/2024 0 lần 2 lần 1 lần 6 lần 1 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
16/05/2024 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần
09/05/2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 0 lần
02/05/2024 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần
25/04/2024 2 lần 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần
18/04/2024 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
11/04/2024 3 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
04/04/2024 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
28/03/2024 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần
21/03/2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 17 lần 15 lần 23 lần 17 lần 18 lần 23 lần 20 lần 18 lần 12 lần 17 lần

Thống kê theo Tổng loto Quảng Bình trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/05/2024 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 4 lần
16/05/2024 2 lần 5 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 5 lần 0 lần
09/05/2024 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần
02/05/2024 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần
25/04/2024 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
18/04/2024 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
11/04/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần
04/04/2024 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
28/03/2024 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần
21/03/2024 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần
Tổng lần về 19 lần 20 lần 10 lần 16 lần 21 lần 20 lần 20 lần 15 lần 19 lần 20 lần