Thống kê đầu đuôi loto Quảng Bình

Thống kê đầu đuôi loto Quảng Bình

Thống kê đầu loto Quảng Bình trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/11/2023 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
16/11/2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần
09/11/2023 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần
02/11/2023 3 lần 4 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
26/10/2023 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần
19/10/2023 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
12/10/2023 3 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
05/10/2023 2 lần 3 lần 0 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
28/09/2023 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần
21/09/2023 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần
Tổng lần về 21 lần 19 lần 15 lần 22 lần 17 lần 17 lần 13 lần 14 lần 17 lần 25 lần

Thống kê theo Đuôi loto Quảng Bình trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/11/2023 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần
16/11/2023 1 lần 5 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
09/11/2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần
02/11/2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
26/10/2023 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần
19/10/2023 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần
12/10/2023 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần
05/10/2023 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
28/09/2023 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần
21/09/2023 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 3 lần
Tổng lần về 14 lần 20 lần 21 lần 14 lần 22 lần 19 lần 16 lần 14 lần 18 lần 22 lần

Thống kê theo Tổng loto Quảng Bình trong vòng 10 ngày trước 29/11/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/11/2023 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 6 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần
16/11/2023 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
09/11/2023 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần
02/11/2023 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần
26/10/2023 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần
19/10/2023 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
12/10/2023 1 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần
05/10/2023 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
28/09/2023 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 0 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần
21/09/2023 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 14 lần 20 lần 17 lần 17 lần 29 lần 20 lần 12 lần 21 lần 12 lần 18 lần