Thống kê đầu đuôi loto Quảng Ngãi

Thống kê đầu đuôi loto Quảng Ngãi

Thống kê đầu loto Quảng Ngãi trong vòng 10 ngày trước 22/06/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/06/2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần
08/06/2024 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
01/06/2024 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 5 lần
25/05/2024 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần 3 lần
11/05/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
04/05/2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần
27/04/2024 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
20/04/2024 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần
13/04/2024 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 5 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần
06/04/2024 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
Tổng lần về 22 lần 16 lần 11 lần 21 lần 18 lần 16 lần 21 lần 21 lần 10 lần 24 lần

Thống kê theo Đuôi loto Quảng Ngãi trong vòng 10 ngày trước 22/06/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/06/2024 0 lần 2 lần 6 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần
08/06/2024 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần
01/06/2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần
25/05/2024 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 4 lần
11/05/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần
04/05/2024 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần
27/04/2024 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
20/04/2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần
13/04/2024 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần
06/04/2024 3 lần 5 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần
Tổng lần về 14 lần 21 lần 20 lần 20 lần 25 lần 14 lần 14 lần 12 lần 23 lần 17 lần

Thống kê theo Tổng loto Quảng Ngãi trong vòng 10 ngày trước 22/06/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
15/06/2024 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần
08/06/2024 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần
01/06/2024 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần 2 lần
25/05/2024 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần
11/05/2024 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần
04/05/2024 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 4 lần 2 lần
27/04/2024 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần
20/04/2024 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
13/04/2024 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần
06/04/2024 2 lần 5 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 15 lần 26 lần 12 lần 16 lần 14 lần 22 lần 26 lần 14 lần 15 lần 20 lần