Thống kê đầu đuôi loto Quảng Trị

Thống kê đầu đuôi loto Quảng Trị

Thống kê đầu loto Quảng Trị trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11/04/2024 2 lần 5 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần
04/04/2024 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần
28/03/2024 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 5 lần 2 lần 0 lần
21/03/2024 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần
14/03/2024 2 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần
07/03/2024 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần
29/02/2024 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần
22/02/2024 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 2 lần
15/02/2024 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần
08/02/2024 4 lần 5 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 1 lần
Tổng lần về 19 lần 25 lần 18 lần 24 lần 16 lần 10 lần 13 lần 24 lần 18 lần 13 lần

Thống kê theo Đuôi loto Quảng Trị trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11/04/2024 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần
04/04/2024 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần
28/03/2024 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 5 lần 4 lần 0 lần
21/03/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
14/03/2024 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 5 lần 0 lần
07/03/2024 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 5 lần
29/02/2024 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần
22/02/2024 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 4 lần 0 lần 1 lần
15/02/2024 5 lần 2 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần
08/02/2024 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần
Tổng lần về 20 lần 15 lần 11 lần 25 lần 15 lần 19 lần 15 lần 21 lần 21 lần 18 lần

Thống kê theo Tổng loto Quảng Trị trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
11/04/2024 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 1 lần 0 lần 4 lần
04/04/2024 5 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần
28/03/2024 1 lần 6 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần
21/03/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 2 lần 1 lần
14/03/2024 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 0 lần
07/03/2024 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần
29/02/2024 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần
22/02/2024 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 1 lần
15/02/2024 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 5 lần 2 lần 2 lần
08/02/2024 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 3 lần 4 lần
Tổng lần về 18 lần 23 lần 21 lần 15 lần 19 lần 11 lần 17 lần 20 lần 19 lần 17 lần