Thống kê đầu đuôi loto Sóc Trăng

Thống kê đầu đuôi loto Sóc Trăng

Thống kê đầu loto Sóc Trăng trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10/04/2024 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
03/04/2024 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
27/03/2024 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
20/03/2024 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần
13/03/2024 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần
06/03/2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 0 lần
28/02/2024 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần
21/02/2024 0 lần 4 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
14/02/2024 0 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần
07/02/2024 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 5 lần
Tổng lần về 14 lần 23 lần 16 lần 23 lần 17 lần 13 lần 21 lần 19 lần 15 lần 19 lần

Thống kê theo Đuôi loto Sóc Trăng trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10/04/2024 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần
03/04/2024 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
27/03/2024 2 lần 3 lần 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần
20/03/2024 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 4 lần
13/03/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần
06/03/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 5 lần
28/02/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần
21/02/2024 4 lần 3 lần 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần
14/02/2024 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần
07/02/2024 4 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần
Tổng lần về 21 lần 20 lần 17 lần 17 lần 13 lần 11 lần 22 lần 19 lần 24 lần 16 lần

Thống kê theo Tổng loto Sóc Trăng trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
10/04/2024 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 6 lần 2 lần 0 lần
03/04/2024 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 6 lần 0 lần 4 lần
27/03/2024 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần
20/03/2024 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 0 lần 5 lần 1 lần 0 lần 3 lần
13/03/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
06/03/2024 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần
28/02/2024 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 4 lần 3 lần 0 lần
21/02/2024 1 lần 0 lần 4 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần
14/02/2024 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
07/02/2024 1 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
Tổng lần về 16 lần 12 lần 20 lần 15 lần 24 lần 14 lần 18 lần 32 lần 16 lần 13 lần