Thống kê đầu đuôi loto Sóc Trăng

Thống kê đầu đuôi loto Sóc Trăng

Thống kê đầu loto Sóc Trăng trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17/07/2024 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần
10/07/2024 0 lần 4 lần 3 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 1 lần 4 lần 2 lần
03/07/2024 1 lần 1 lần 0 lần 5 lần 1 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
26/06/2024 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần
19/06/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần
12/06/2024 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần
05/06/2024 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần
29/05/2024 7 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 2 lần
22/05/2024 3 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần
15/05/2024 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 18 lần 20 lần 15 lần 20 lần 21 lần 15 lần 13 lần 18 lần 18 lần 22 lần

Thống kê theo Đuôi loto Sóc Trăng trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17/07/2024 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần
10/07/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần
03/07/2024 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
26/06/2024 4 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần
19/06/2024 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần
12/06/2024 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 5 lần
05/06/2024 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 0 lần 3 lần
29/05/2024 0 lần 0 lần 4 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 3 lần
22/05/2024 1 lần 5 lần 0 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần
15/05/2024 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần
Tổng lần về 16 lần 21 lần 20 lần 19 lần 18 lần 15 lần 13 lần 21 lần 11 lần 26 lần

Thống kê theo Tổng loto Sóc Trăng trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
17/07/2024 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần 5 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần
10/07/2024 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 6 lần 0 lần 3 lần 0 lần 0 lần
03/07/2024 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần
26/06/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần
19/06/2024 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần
12/06/2024 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần
05/06/2024 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần
29/05/2024 2 lần 1 lần 5 lần 3 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
22/05/2024 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 4 lần 1 lần
15/05/2024 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 20 lần 14 lần 21 lần 14 lần 20 lần 26 lần 16 lần 15 lần 18 lần 16 lần