Thống kê đầu đuôi loto Tây Ninh

Thống kê đầu đuôi loto Tây Ninh

Thống kê đầu loto Tây Ninh trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/05/2024 0 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 3 lần
16/05/2024 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần
09/05/2024 4 lần 6 lần 0 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần
02/05/2024 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần
25/04/2024 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
18/04/2024 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần
11/04/2024 2 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần
04/04/2024 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 3 lần
28/03/2024 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 0 lần
21/03/2024 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
Tổng lần về 20 lần 27 lần 19 lần 13 lần 17 lần 20 lần 11 lần 13 lần 19 lần 21 lần

Thống kê theo Đuôi loto Tây Ninh trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/05/2024 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần
16/05/2024 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần
09/05/2024 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần
02/05/2024 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần
25/04/2024 2 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 3 lần
18/04/2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần
11/04/2024 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 4 lần 2 lần 0 lần
04/04/2024 1 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
28/03/2024 0 lần 2 lần 4 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 4 lần 0 lần
21/03/2024 2 lần 5 lần 3 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 1 lần 3 lần 0 lần
Tổng lần về 15 lần 26 lần 23 lần 19 lần 15 lần 13 lần 22 lần 11 lần 24 lần 12 lần

Thống kê theo Tổng loto Tây Ninh trong vòng 10 ngày trước 28/05/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
23/05/2024 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần
16/05/2024 3 lần 2 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần
09/05/2024 1 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 2 lần
02/05/2024 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
25/04/2024 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần
18/04/2024 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
11/04/2024 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần
04/04/2024 1 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 2 lần 1 lần
28/03/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần
21/03/2024 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 4 lần 2 lần 2 lần 0 lần
Tổng lần về 22 lần 15 lần 18 lần 18 lần 18 lần 19 lần 21 lần 21 lần 14 lần 14 lần