Thống kê đầu đuôi loto Tây Ninh

Thống kê đầu đuôi loto Tây Ninh

Thống kê đầu loto Tây Ninh trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/12/2023 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 0 lần 4 lần 2 lần
30/11/2023 0 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 1 lần 6 lần 1 lần 1 lần
23/11/2023 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
16/11/2023 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 5 lần 0 lần
09/11/2023 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
02/11/2023 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần
26/10/2023 0 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần
19/10/2023 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 2 lần
12/10/2023 1 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần
05/10/2023 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 4 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 13 lần 19 lần 15 lần 21 lần 16 lần 18 lần 16 lần 19 lần 20 lần 23 lần

Thống kê theo Đuôi loto Tây Ninh trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/12/2023 4 lần 0 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 3 lần 2 lần
30/11/2023 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
23/11/2023 3 lần 2 lần 4 lần 0 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần
16/11/2023 2 lần 5 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
09/11/2023 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần
02/11/2023 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần
26/10/2023 0 lần 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 5 lần 4 lần 2 lần 1 lần
19/10/2023 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần
12/10/2023 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
05/10/2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần
Tổng lần về 19 lần 22 lần 23 lần 12 lần 18 lần 15 lần 18 lần 19 lần 16 lần 18 lần

Thống kê theo Tổng loto Tây Ninh trong vòng 10 ngày trước 11/12/2023

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
07/12/2023 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 4 lần 3 lần
30/11/2023 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 1 lần
23/11/2023 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
16/11/2023 1 lần 3 lần 5 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần
09/11/2023 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 4 lần 1 lần 1 lần 3 lần
02/11/2023 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần
26/10/2023 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 4 lần 3 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần
19/10/2023 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 0 lần 6 lần 2 lần 1 lần 5 lần 0 lần
12/10/2023 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
05/10/2023 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 5 lần 2 lần 0 lần 1 lần
Tổng lần về 15 lần 18 lần 18 lần 18 lần 16 lần 27 lần 21 lần 14 lần 14 lần 19 lần