Thống kê đầu đuôi loto Huế

Thống kê đầu đuôi loto Huế

Thống kê đầu loto Huế trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/07/2024 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
15/07/2024 1 lần 2 lần 5 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 3 lần
14/07/2024 4 lần 2 lần 0 lần 4 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần
08/07/2024 2 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần
07/07/2024 2 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 3 lần 2 lần 2 lần
01/07/2024 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần
30/06/2024 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 2 lần
24/06/2024 5 lần 1 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần
23/06/2024 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
17/06/2024 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần
Tổng lần về 28 lần 17 lần 18 lần 16 lần 11 lần 16 lần 20 lần 13 lần 17 lần 24 lần

Thống kê theo Đuôi loto Huế trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/07/2024 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 3 lần
15/07/2024 3 lần 3 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần
14/07/2024 0 lần 4 lần 3 lần 3 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 2 lần 1 lần
08/07/2024 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 0 lần
07/07/2024 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần
01/07/2024 1 lần 0 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần
30/06/2024 5 lần 5 lần 0 lần 5 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần 0 lần 1 lần
24/06/2024 4 lần 2 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần
23/06/2024 1 lần 2 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần
17/06/2024 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 5 lần 2 lần 3 lần
Tổng lần về 18 lần 19 lần 16 lần 17 lần 21 lần 19 lần 14 lần 19 lần 20 lần 17 lần

Thống kê theo Tổng loto Huế trong vòng 10 ngày trước 22/07/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
21/07/2024 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 5 lần 2 lần 0 lần 2 lần
15/07/2024 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 0 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần
14/07/2024 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần
08/07/2024 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần
07/07/2024 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần 3 lần
01/07/2024 2 lần 2 lần 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần
30/06/2024 2 lần 4 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần
24/06/2024 2 lần 2 lần 4 lần 4 lần 1 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 3 lần
23/06/2024 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 4 lần 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần
17/06/2024 4 lần 1 lần 0 lần 3 lần 1 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 2 lần
Tổng lần về 17 lần 21 lần 20 lần 23 lần 17 lần 20 lần 18 lần 15 lần 13 lần 16 lần