Thống kê đầu đuôi loto Huế

Thống kê đầu đuôi loto Huế

Thống kê đầu loto Huế trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/04/2024 2 lần 2 lần 4 lần 0 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần
07/04/2024 0 lần 4 lần 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần 0 lần 2 lần
01/04/2024 0 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 4 lần 4 lần 3 lần 0 lần
31/03/2024 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần
25/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần
24/03/2024 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 1 lần 1 lần 3 lần 0 lần 3 lần
18/03/2024 1 lần 2 lần 4 lần 2 lần 0 lần 3 lần 0 lần 2 lần 2 lần 2 lần
17/03/2024 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 0 lần 1 lần
11/03/2024 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần 3 lần
10/03/2024 3 lần 5 lần 1 lần 0 lần 0 lần 0 lần 1 lần 4 lần 3 lần 1 lần
Tổng lần về 16 lần 23 lần 18 lần 19 lần 9 lần 22 lần 17 lần 23 lần 16 lần 17 lần

Thống kê theo Đuôi loto Huế trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/04/2024 1 lần 4 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 0 lần 3 lần
07/04/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 0 lần 0 lần 5 lần 5 lần 2 lần
01/04/2024 2 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần 3 lần 1 lần 0 lần 3 lần
31/03/2024 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 4 lần 3 lần 4 lần 0 lần 2 lần
25/03/2024 0 lần 4 lần 1 lần 2 lần 5 lần 1 lần 0 lần 2 lần 2 lần 1 lần
24/03/2024 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 3 lần 3 lần 2 lần 2 lần 2 lần 2 lần
18/03/2024 1 lần 2 lần 1 lần 4 lần 6 lần 0 lần 1 lần 1 lần 2 lần 0 lần
17/03/2024 6 lần 1 lần 1 lần 1 lần 0 lần 1 lần 2 lần 2 lần 1 lần 3 lần
11/03/2024 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần
10/03/2024 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 2 lần 3 lần 1 lần
Tổng lần về 17 lần 20 lần 13 lần 17 lần 20 lần 17 lần 17 lần 23 lần 17 lần 19 lần

Thống kê theo Tổng loto Huế trong vòng 10 ngày trước 12/04/2024

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
08/04/2024 1 lần 3 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 1 lần 4 lần 3 lần
07/04/2024 2 lần 1 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 2 lần
01/04/2024 1 lần 2 lần 4 lần 1 lần 1 lần 1 lần 4 lần 1 lần 2 lần 1 lần
31/03/2024 2 lần 0 lần 0 lần 2 lần 3 lần 2 lần 3 lần 3 lần 1 lần 2 lần
25/03/2024 3 lần 2 lần 1 lần 0 lần 2 lần 0 lần 2 lần 5 lần 0 lần 3 lần
24/03/2024 2 lần 0 lần 3 lần 2 lần 0 lần 4 lần 2 lần 1 lần 3 lần 1 lần
18/03/2024 1 lần 1 lần 2 lần 2 lần 0 lần 1 lần 3 lần 2 lần 4 lần 2 lần
17/03/2024 1 lần 3 lần 2 lần 3 lần 1 lần 2 lần 1 lần 0 lần 3 lần 2 lần
11/03/2024 3 lần 6 lần 2 lần 1 lần 0 lần 0 lần 1 lần 1 lần 3 lần 1 lần
10/03/2024 2 lần 2 lần 3 lần 0 lần 0 lần 2 lần 2 lần 0 lần 3 lần 4 lần
Tổng lần về 18 lần 20 lần 19 lần 14 lần 10 lần 16 lần 21 lần 15 lần 26 lần 21 lần