Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 18/09/2023

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 07
1 10, 18 15, 15, 16, 18
2 20, 26, 27 23, 28
3 38
4 42 49, 49
5 55, 56, 58 51
6 63, 67
7 71, 71, 76
8 82, 84, 85, 85 81, 82, 85, 86
9 96 95, 96

Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 11/09/2023

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 09
1 13 14, 16
2 20, 21, 25, 25, 28, 29 21, 23, 29
3 30 32, 37, 39
4 48 42, 45
5 58 58
6 60 60
7 78 73
8 81, 83 82, 86
9 91, 93, 94, 96 96, 99

Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 04/09/2023

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 04, 07 02, 06
1 14
2 22, 27 25, 27, 27
3 34, 39 33
4 40 42
5 51 51, 56, 57, 59
6 62, 66 62
7 73, 76, 79, 79 73, 76, 77, 78
8 86, 89 81
9 90 91

Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 28/08/2023

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 00, 06 00
1 12
2 25, 25, 27
3 33 31, 31, 32, 33
4 41 41, 41, 49
5 50, 51
6 60, 65 69, 69
7 70, 75 75, 78
8 83 82, 84, 86, 88
9 91, 92, 93, 97 99

Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 21/08/2023

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 02, 04, 09 08
1 17, 18, 18 12, 14, 16
2 24, 24, 24 23, 29
3 37 30, 37
4 41
5 56, 59 55
6 65
7 71, 72, 75 76
8 80, 87 80, 82, 84
9 97 94, 95, 99

Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 14/08/2023

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 04, 07
1 14, 16 13, 16, 17, 18, 18, 19
2 22 23
3 30, 36, 36 33, 37, 39
4 45
5 55, 58 51, 57
6 68 63, 64, 69
7 72 77
8 80, 81, 82, 84, 88 87
9 97

Lô tô XSMT Thứ 2 ngày 07/08/2023

Bảng Lô Tô miền Trung / Lô XSMT Thứ 2

Đầu Huế Phú Yên
0 00, 03 00, 01, 04
1 10, 12, 19 13, 18, 19
2 23 23, 29
3 38
4 42, 44, 45, 47
5 55 58
6 62, 67, 68 61, 67
7 74 73, 79
8 81 84
9 98, 98 94, 97, 98